TT reglement 2021

 

Vogelvereniging “De Vogelvrienden” te Krimpen aan den IJssel (K04)

Reglement Bijzondere tentoonstelling  – 17 t/m 20 november 2021

Clubgebouw: Vicenza 5, 2921BL Krimpen aan den IJssel

 

Programma

Maandag      :  01 november 2021            Sluiting inschrijving TT vogels

Woensdag    : 17 november 2021           Inbrengen 14.00-16.00 en 19.00- 21.00                                                                                                    

Donderdag   : 18 november 2021           Keuring van de vogels

Vrijdag         : 19 november 2021          Geopend voor publiek 20.00-22.00

Zaterdag       : 20 november 2021          Geopend voor publiek 10.00-16.00

                                                            Prijsuitreiking om 15.30                                

                                                            Sluiting en afhalen vogels 16.15

 

 

Reglement 2021      

 1. Deelname aan deze tentoonstelling is mogelijk door leden en gastleden van de vogelvereniging “De Vogelvrienden” en leden van andere verenigingen mits die vereniging is aangesloten bij een Nederlands erkende bond.
 2. Ingeschreven kunnen worden alle vogels vermeld in het vraagprogramma van de NBvV. Met uitzondering van groepen 1 en 2 (zangkanaries). Ingezonden vogels moeten worden geklasseerd volgens het vraagprogramma van de NBvV jaar 2020 t/m 2024, inclusief rectificaties en aanvullingen. (zie de site www.nbvv.nl.)
 3. Gevraagd worden enkelingen en stammen uit eigen kweek (EK) en open klasse (OEK/OK). Inschrijfformulieren dienen volledig en duidelijk op volgorde van groepsnummer met vermelding van soort en kleurslag en verzekerd bedrag te worden ingevuld. Let op nieuwe nummering!
 4. De vogels mogen geen afwijkende kleur- of knijpring dragen. Alle EK vogels die in de prijzen vallen worden op ring gecontroleerd.
 5. Het inschrijfgeld bedraagt 1,00 euro per vogel, 4,00 per stam, voor jeugdleden is deelname gratis. Verplichte catalogus en portokosten 3,00 euro. Per inzender kan één vogel voor de vrije derby worden aangewezen. Dit moet op het inschrijfformulier worden aangegeven. Deze vogel moet van het laatste broedjaar zijn. De kosten hiervoor zijn 1,00 euro.
 6. Het inschrijfformulier moet uiterlijk maandag 1 november 2021 ingeleverd zijn bij de T.T. commissieleden:

      - Piet de Jong, Waalsingel 50, 2921AX Krimpen aan den IJssel, tel 06-81914456 of

      - Rene Buitelaar, Kortlandstraat 65, 2922 ZD Krimpen aan de IJssel, tel 06-40594892 of op maandagavond 1 november 2021 in het       clubgebouw.

 1. De betaalwijze van het totaal bedrag dient te worden aangegeven op het inschrijf- formulier. Dit bedrag kan worden overgemaakt op bankrekening NL44INGB0000770378 t.n.v. “De Vogelvrienden”, met vermelding van uw kweeknummer en dient uiterlijk 1 november 2021 op genoemde rekening te zijn bijgeschreven. Contante betaling uitsluitend bij het inbrengen van de vogels. Bij te late betaling geen deelname aan deze tentoonstelling.
 2. Elke inzender ontvangt tijdig per post een inbreng- en afhaalformulier met de kooinummers. Deze zelfplakkende kooinummers dienen door de inzenders deugdelijk in het midden van de voorzijde van de kooi te worden aangebracht.
 3. Kooien (universeel, kistkooi en klapkooi) met toebehoren worden door onze vereniging ter beschikking gesteld. Andere kooien moet u zelf voor zorgen. Het is toegestaan om de vogels in te zenden in eigen kooien, mits deze voldoen aan de NBvV gestelde eisen. Dit moet wel vermeld worden op het inschrijfformulier. De bodembedekking moet zijn wit zilverzand, bij kromsnavels mag dit ook zaad zijn. Voor vruchten- en insecteneters is beukensnippers verplicht.
 4. Elke inzender is verplicht om onder leiding van een TT-commissielid zijn vogels in de voor hem bestemde TT-kooien te doen en ook weer uit te vangen aan het eind van de TT. Zieke, gebrekkige of vuile vogels worden niet aangenomen of eventueel verwijderd van de TT.
 5. De vogels zijn tijdens de TT in het gebouw waar de tentoonstelling gehouden wordt, verzekerd tegen brand en diefstal door inbraak op de door de NBvV vastgestelde voorwaarden, mits het verzekerd bedrag op het inschrijfformulier is ingevuld. Bij ziekte of sterfte van vogels kan het bestuur niet aansprakelijk worden gesteld.
 6. Indien u vogels hebt ingeschreven en deze te koop wilt aanbieden, dan gelieve u dit vooraf te melden aan de TT-commissie. Verkochte vogels kunnen uitsluitend na het uitkooien worden meegenomen. Het is niet toegestaan om tijdens de TT briefjes met b.v. “Te Koop” erop aan de wedstrijdkooien te hangen . Alleen vogels vanuit de verkoopklasse mogen na betaling en na goedkeuring van de TT-commissie direct worden meegenomen.
 7. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur in overleg met de TT commissie.

 

 1. Prijzen
 2. In elke groep bij de enkelingen wordt een 1e prijs toegekend mits er minstens 10 vogels ingezonden zijn. Bij 15 of meer een 2e prijs en bij 20 of meer een 3e prijs. Bij onvoldoende vogels in een groep wordt deze samengevoegd met een andere groep of groepen totdat er minimaal 10 vogels zijn.

      Stammen spelen in vier groepen: Kanaries – Tropen – Europese vogels – Kromsnavels. Om voor een prijs in aanmerking te komen dient     echter wel minimaal het volgende aantal punten te worden gehaald.

      Enkelingen      Goud 92             Zilver 91       Brons 90    

      Stammen         Goud 368           Zilver 364     Brons 362 (incl. eenheidspunten)

 1. Er zullen 4 algemene kampioenen worden aangewezen. Deze vallen in de categorieën: Kanaries – Tropen – Europese vogels – Kromsnavels. Daarnaast zijn er voor de leden van onze vereniging ook 4 wisselbekers beschikbaar.
 2. OEK/OK vogels spelen niet per groep, verder wordt de regeling zoals bij a. aangehouden. Bij gelijk aantal punten beslist het lot.
 3. Voor de winnaar van de derbyvogel wordt een geldprijs ter beschikking gesteld.
 4. Het Bondskruis kan uitsluitend verdiend worden met EK-vogels van leden van de “De Vogelvrienden” . Dit jaar bij gelijk aantal punten: Tropen.                            Bondsmedailles zullen evenredig verdeeld worden.
 5. Er zijn klassementsprijzen beschikbaar voor de vijf hoogst geklasseerde vogels van dezelfde inzender. Uitsluitend EK-vogels tellen mee voor dit klassement. Bij gelijk aantal punten wordt er doorgeteld met de 6e, 7e, enz. ingezonden vogels.

      g. De punten op het keurbriefje toegekend door de keurmeester zijn bindend voor de prijsbepaling.