Leden

Artikel 1.             Wie als lid, gastlid of jeugdlid van de vereniging wenst toe te treden, wendt zich schriftelijk tot de secretaris. Digitale                               aanmelding via de website geldt eveneens als schriftelijke benadering.

Artikel 2.             Ere leden en leden van verdienste betalen geen contributie en ontvangen het bondsblad,  alsmede het eventuele                                       clubblad gratis. Zij hebben het recht de algemene vergaderingen bij te wonen. Zij hebben daarin een adviserende stem.

Artikel 3.             Leden hebben het recht om:

                       1. Alle jaarvergaderingen van de vereniging bij te wonen en deel te nemen aan de door de vereniging te organiseren                                     tentoonstellingen en activiteiten.

                       2. Voorstellen in te dienen

                       3. Gekozen te worden voor een bestuursfunctie

                       4. Lid te worden van een of meerdere speciaal clubs van de NBvV.

Artikel 4.            Jeugdleden hebben dezelfde rechten als de leden met uitzondering van die genoemd in artikel 3 onder punten b en c.

Artikel 5.            Leden en bestuursleden kunnen door het bestuur worden geschorst bij eenvoudige meerderheid van stemmen wegens:

                      1. Het niet naar behoren vervullen van een aanvaarde taak

                      2. Wangedrag ten opzichte van de NBvV, de vereniging of het bestuur.

                          Een door het bestuur geschorst bestuurslid of lid wordt aan de eerstvolgende vergadering voorgedragen voor royement.                              De betrokken persoon wordt schriftelijk in kennis gesteld van deze schorsing en verliest tijdens deze schorsing alle                                    rechten die aan het lidmaatschap zijn verbonden.

Artikel 6.            Royement van het lidmaatschap als bedoeld in artikel 14 lid 1, sub c  van de statuten kan  geschieden op grond van:

                         1. Contributieschuld bij achterstand van meer dan drie maanden

                         2. Schorsing ingevolge van artikel 5 van dit regelement.                 

                         3. Het handelen in strijd in strijd met enige bepaling van de statuten of regelementen van de vereniging of de NBvV.

                         Royement ingevolge het getelde onder a geschiedt door het bestuur. Royement op grond van het gestelde onder b en c                               kan slechts geschieden door de meerderheid van stemmen van een algemene ledenvergadering waar minstens 2/3 van de                           leden aanwezig is. Wanneer dit vereiste aantal kleden niet aanwezig is, beslist de eerstvolgende algemene                                                 ledenvergadering bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden. Een voorstel tot een zodanig                                 royement moet in de oproep voor de betreffende ledenvergadering zijn vermeld, terwijl degene over wiens eventuele                               royement uitspraak wordt gedaan, per aangetekend schrijven, tenminste 10 dagen voor de datum van de vergadering                                 hiermede in kennis gesteld te worden. Betrokkene heeft dan het recht zich op die vergadering te verdedigen.

Artikel 7.           Leden die geroyeerd zijn wegens contributieschuld, kunnen eerst opnieuw als lid worden toegelaten nadat zij deze                                   schuld hebben aangezuiverd.

                         Leden die geroyeerd zijn om andere redenen kunnen niet opnieuw lid van de vereniging worden.

Artikel 8.           Hij die zijn lidmaatschap opzegt of geroyeerd wordt, kan geen aanspraak maken op reeds betaalde gelden of                                             eigendommen van de vereniging.

 

Contributie

 

 Artikel 9.          De contributie zal elk jaar tijdens de algemene vergadering worden vastgesteld in de maand februari. Deze vaststelling                             is dan van toepassing op het daaropvolgende kalenderjaar. De contributie dient te worden betaald voor 1 februari van                               het lopende jaar. Indien voor deze datum de contributie niet is voldaan, heeft het bestuur het recht om een bedrag van                             € 2,50 in rekening te brengen wegens administratiekosten. De bondscontributie is bij de verenigingscontributie                                           inbegrepen. Jeugd leden krijgen reductie op de contributie.

Bestuur

Artikel 10.         De leiding van de vereniging is opgedragen aan het bestuur. De 1e voorzitter, 1e secretaris en 1e penningmeester vormen                             het dagelijks bestuur. De bestuursleden worden op de algemene vergadering gekozen bij absolute meerderheid van                                   stemmen. De voorzitter wordt in functie gekozen bij absolute meerderheid van de stemmen. De overige                                                     bestuursfuncties worden door het bestuur onderling verdeeld.

Artikel 11.         De bestuursleden worden gekozen voor een periode van drie jaar en zijn terstond herkiesbaar. Tussentijdse vacatures                                 kunnen op de eerstvolgende vergadering worden aangevuld. De alsdan gekozene treedt af op dezelfde datum als zijn                                 voorganger.

Artikel 12          Door het bestuur en/of leden kunnen kandidaten worden voorgesteld voor de functie van bestuurslid. De                                                  kandidaatstelling moet schriftelijk plaatsvinden en wel tenminste 8 dagen VOOR de algemene vergadering. De                                            kandidaatstelling moet vergezeld gaan van een verklaring van de betrokken kandidaat dat hij een eventuele benoeming                              zal aanvaarden. Indien de kandidaatstelling door de leden geschiedt, zal dit door minstens drie leden moeten zijn.

Artikel 13         Is een bestuurslid verhinderd zijn functie uit te oefenen, dan is hij gehouden hiervan de voorzitter in kennis te stellen.

Artikel 14         Het bestuur is belast met de leiding van alle zaken die de vereniging betreft. Het draagt zorg voor de juiste naleving                                 van de statuten en het huishoudelijk regelement, bevordert de bloei van de vereniging door alle wettige en gepaste                                   middelen aan te wenden en treedt op daar waar de belangen van de vereniging behartigt moeten worden.

                       De VOORZITTER leidt de bestuurs- en algemene vergaderingen. Hij oefent toezicht uit op de handelingen van de                                         secretaris en penningmeester die hem van alle zaken op de hoogte dienen te houden. De voorzitter stelt in overleg met                             de andere bestuursleden tijdstip en de agenda vast van de bestuurs- en algemene vergaderingen. Hij tekent mede alle                               bescheiden die rechten of verplichtingen van de vereniging jegens derden betreffen. Hij verleent en ontneemt het                                     woord, kan de vergadering schorsen en een lid verder bijwonen van de vergadering ontzeggen.

                       De SECRETARIS voert de correspondentie, is belast met het bijhouden van het archief, verzorgt de ledenlijst en zorgt                                 dat de penningmeester tijdig op de hoogte wordt gesteld van mutaties. Hij is verder belast met het tijdig bekend                                       maken van vergaderingen en andere bijeenkomsten, en het uitbrengen van het jaarverslag. Hij tekent alle bescheiden                               die rechten of verplichtingen jegens derden betreffen. Stelt van de vergaderingen notulen op.             

                       De PENNINGMEESTER is belast met het beheer van de geldmiddelen en is daarvoor aansprakelijk jegens de vereniging.                               Het doen van betalingen tegen een deugdelijke kwijting. Het samenstellen van een duidelijk verslag van de ontvangsten                             en uitgaven betreffende het lopende boekjaar, ter behandeling op de algemene vergadering. Ter behandeling op de                                   laatstgenoemde vergadering dient hij een begroting in. Het geven van alle gewenste inlichtingen en het ter inzage                                     geven aan alle overige bestuursleden. Hij tekent alle bescheiden die rechten of verplichtingen jegens derden betreffen.

 

De kascommissie

 

Artikel 15.       Er wordt uit en door de leden een kascommissie gekozen voor het nazien van de boeken en bescheiden van de                                           penningmeester. Deze commissie brengt op de eerstvolgende algemene jaarvergadering verslag uit van haar                                               bevindingen. Ook een tussentijdse controle kan worden gehouden. De penningmeester moet bij een gewenste                                           tussentijdse controle minstens 10 dagen van tevoren op de hoogte worden gesteld. Elk jaar treedt een van de leden af,                             en wordt een nieuw lid gekozen. Kandidaten moeten minstens drie jaar lid van de vereniging zijn. De aanwezige leden                               kunnen toestemming geven een voorgedragen kandidaat welke nog geen drie jaar lid is van de vereniging, toch te                                     benoemen.

                       De kascommissie wordt op de algemene vergadering gekozen voor het nieuwe jaar.

                       Vergaderingen

                         

Artikel 16.        De vergaderingen worden onderscheiden in:

                        Bestuursvergaderingen

                        Algemene ( leden) vergaderingen

                       Commissievergaderingen

Artikel 17.       Wanneer drie leden van het bestuur van mening zijn dat een bestuursvergadering gehouden moet worden, geven zij                                  daarvan schriftelijk kennis aan de voorzitter, met vermelding van de onderwerpen waarvan behandeling gewenst wordt.                            De voorzitter zal dan verplicht zijn binnen twee weken een bestuursvergadering te beleggen.

Artikel 18.       Bestuursvergadering zullen belegd worden zo vaak als het bestuur wenselijk acht.

Artikel 19.       De algemene vergadering wordt elk jaar in de maand februari gehouden. Op de agenda moeten minstens de volgende                                 punten komen:

                      Jaarverslag van de secretaris

                      Verantwoording van de penningmeester

                      Verslag kascommissie

                      Bespreking beleid van het bestuur

                      Vaststellen van de begroting

                      Bestuursverkiezing

Artikel 20.      Een buitengewone ledenvergadering kan slechts gehouden worden wanneer daartoe naar mening van het bestuur                                       ernstige aanleiding voor bestaat. Voorts op verzoek van tenminste een derde deel van het aantal leden. Een verzoek                                 van de leden dient met redenen omkleed te zijn en de punten aangegeven waarvan behandeling wordt verlangd. Het                                 bestuur is gehouden binnen 30 dagen na ontvangst van een verzoek een bijzondere vergadering uit te schrijven.

Artikel 21.      Over zaken wordt mondeling, over personen wordt schriftelijk gestemd. Bij een stemming over personen of zaken is een                            absolute meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen vereist, tenzij in de statuten of dit regelement een                              andere meerderheid is vermeld. Bij steken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij                                  staken van stemmen over personen beslist het lot. Wanneer bij stemming over personen geen absolute meerderheid                                  wordt verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Bij afwezigheid van meer dan 75% van het aantal leden op een                                  vergadering kunnen geen geldige besluiten worden genomen. In de daaropvolgende vergadering wordt het voorstel weer                            ter tafel gebracht en ongeacht het aantal leden kan een geldig besluit worden genomen.

Artikel 22.      Ongeldige stemmen zijn:

                          1.Blanco stemmen

                          2.Stembriefjes waarop meerdere namen voorkomen

                          3. Ondertekende stembriefjes

                          4. Stembriefjes die onleesbaar zijn

                          5. Stembriefjes waaruit, om welke reden dan ook, de wens van de stemmer onduidelijk blijft

 

 

Artikel 23.      Het stembureau op een algemene vergadering wordt gevormd door 3 door de voorzitter aan te wijzen leden. Deze drie                              personen beslist over de geldigheid van de stemmen en maakt proces verbaal op.

                             

                      Ontbinding

 

Artikel 24.      Nadat een besluit als bedoeld in artikel 21 van de statuten genomen is, wordt door de algemene vergadering een                                       commissie van liquidatie benoemd, bestaande uit drie leden, welke de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. 

                      Tentoonstellingen

Artikel 25.      De vanwege de vereniging te organiseren tentoonstellingen worden geregeld bij afzonderlijk regelement en met                                        inachtneming van de door de NBvV voorgeschreven bepalingen.

 

                      Bar en keuken

Artikel 26.      Het bar en keukenpersoneel ziet erop toe dat er aan minderjarigen geen alcoholische dranken worden verstrekt. Bij                                  twijfel hebben zij het recht om naar een identiteitsbewijs te vragen. Indien een minderjarige toch alcoholische dranken                            nuttigt, verkregen door een derde, heeft het barpersoneel en/of bestuur het recht om betrokkene de toegang tot het                                clubgebouw te ontzeggen. Eventuele sancties, opgelegd door de autoriteiten bij een minderjarige die via een derde                                  alcoholische dranken nuttigt, zijn voor rekening van de betrokkene.

Artikel 27.      Roken in het clubgebouw is nooit toegestaan.

Artikel 28.      Het gebruik van soft – of harddrugs is op het gehele terrein van de vereniging ten strengste verboden, dus ook buiten                                  rondom het clubgebouw. Het bestuur en/of bar en keukenpersoneel heeft het recht om betrokkene(n) de toegang tot                                het clubgebouw en het daarbij behorende terrein te ontzeggen. Wanneer betrokkene(n) weigeren gehoor te geven aan                              het verzoek om het terrein te verlaten, hebben zij het recht om politie te verwittigen.

Artikel 29.      In het clubgebouw wordt geen sterke alcoholische drank geschonken. Het zelf nuttigen van zelf meegebrachte sterke                                  alcoholische dranken is niet toegestaan, en betrokkenen dienen op verzoek van het bar/keukenpersoneel, dan wel het                              bestuur het terrein van de vereniging terstond te verlaten.

Artikel 30.      Bij diefstal van de vereniging en/of bezoekers zal onverwijld aangifte worden gedaan bij de politie.

Artikel 31.      Consumpties dienen direct voldaan te worden.

Artikel 32.      Bij calamiteiten dienen bezoekers terstond en zonder discussie de aanwijzingen van het bestuur of leidinggevende, dan                              wel de hulpdiensten op te volgen.

                             

                      Slotbepalingen

 

Artikel 33.      Wijzigingen in dit huishoudelijk regelement kunnen alleen worden aangebracht door de algemene vergadering en met                                tenminste tweederde van de geldige stemmen.

Artikel 34.      Daar waar in dit regelement gesproken wordt over “schriftelijk”, wordt een mail gestuurd aan de secretaris ook als                                    schriftelijk gezien, enkel en alleen als bevestigd wordt dat de mail is ontvangen.

Artikel 35.      Daar waar in dit regelement gesproken wordt over algemene vergadering, dient met dit ook te lezen als jaarvergadering                            of ledenvergadering.

Artikel 36.      Daar waar de statuten en het huishoudelijk regelement niet voorziet in beslissingen welke terstond genomen dienen te                              worden, zal het bestuur beslissen, met in achtneming van de veiligheid van de bezoekers, het algemeen belang van de                              vereniging, en het algemeen belang van alle aanwezigen, buren of algemeen belang.

Artikel 37.      Indien het bestuur gebruik heeft moeten maken van het in artikel 36 van het huishoudelijk regelement, zal deze op de                              eerstvolgende algemene vergadering verantwoording af leggen aan de leden.

Artikel 38.      Wanneer er twijfel ontstaat omtrent toepassing van dit regelement, zal het bestuur verantwoording afleggen aan de                                  algemene vergadering.

Artikel 39.      Dit regelement vervangt alle eerdere versies van een huishoudelijk regelement.

 

Aldus opgemaakt te Krimpen a/d IJssel, februari 2024

 

Bestuur

 

De Vogelvrienden

Afd K04, Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers

Krimpen a/d IJssel