Het hoofdbestuur van de Confédération Ornithologique Mondiale (COM) heeft zich tijdens een recente bijeenkomst laten voorlichten over een verontrustende situatie welke zich vermoedelijk gaat voordoen in Frankrijk.

Al jarenlang vliegen er in Frankrijk, zeker sinds 2016, Agapornis soorten los in de vrije natuur. Het betreffen waarschijnlijk losgelaten of uit volières ontsnapte exemplaren die zeker in het zuiden van Frankrijk zich kunnen voortplanten. Deze door toedoen van de mens in de vrije natuur van Frankrijk gebrachte vogelsoorten vormen als uitheemse soorten een bedreiging voor de inheemse Franse fauna.Op basis van Europese verordeningen en uitvoeringsbepalingen worden dergelijk vogels invasieve exoten genoemd. De Franse overheid moet dergelijke vogels feitelijk uit de natuur verwijderen.

Om in aanmerking te komen voor het begrip “invasieve exoot” moet de Franse overheid een Europees proces ingaan en zullen deze vogels op basis van een internationale risicobeoordeling geplaatst kunnen worden op de genaamde Unielijst.Als met het resultaat van de risicobeoordeling door de Europese landen wordt ingestemd, dan wordt in Europa het houden en tentoonstellen van en fokken met Agapornis soorten verboden. Ze mogen dan alleen nog maar een natuurlijke dood sterven.

Dit willen we natuurlijk voorkomen. COM Mondial heeft inmiddels de Franse COM steun toegezegd om dit onderwerp te onderzoeken en daar waar mogelijk tegengas te geven door goede argumentatie en onderbouwing.

In Nederland bewaakt ook de Nederlandse overheid het ontstaan van uitheemse invasieve planten en dieren. De betreffende afdeling van het Ministerie van LNV heeft hierover regelmatig overleg met de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. De NBvV levert de haar ter beschikking staande informatie b.v. in de vorm van een houderijrichtlijn aan deze afdeling.

Ook in Nederland worden Agaporniden aangetroffen in de vrije natuur. Ook bij ons betreffend dat ontsnapte exemplaren uit vogelverblijven. Hoe kunnen we dit voorkomen? Nauwelijks.Het ontsnappen uit vogelverblijven vindt vast niet opzettelijk plaats.

Doet zich dat echter voor dan zal snel de situatie ontstaan dat zo’n vogel opgemerkt wordt door iemand die zich hobbymatig bezighoudt met het waarnemen van vogels in de vrije natuur. Vervolgens wordt zo’n waarneming aangemeld op een daartoe beschikbare website en de Agapornis wordt geregistreerd als een uitheemse invasieve exoot.

Om als NBvV en de leden zelf inzichtelijk te krijgen hoe regelmatig Agapornissen in Nederland ontsnappen zouden we daarom eigenlijk een registratie moeten opzetten.

Het in het leven roepen van een eigen NBvV meldpunt voor ontsnapte en vrij in de natuur vliegende uitheemse kooi- en volièrevogels is hiertoe een van de mogelijkheden.Belangrijk daarbij is het draagvlak van de houders en fokkers van in eerste instantie Agaporniden. Mogelijk is hierbij ook een rol voor de speciaalclub Agaporniden weggelegd.

 

Bron: NBvV